Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Overeenkomst") zijn een overeenkomst tussen ukrainedating.online ("ukrainedating.online", "ons", "wij" of "onze") en u ("Gebruiker", "u" of "jouw"). Deze Overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de https://www.ukrainedating.online website en elk van zijn producten of diensten (gezamenlijk "Website" of "Diensten").

Accounts en lidmaatschap

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om deze Website te gebruiken. Door deze Website te gebruiken en door akkoord te gaan met deze Overeenkomst, garandeert en verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent. Als u een account op de Website aanmaakt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder het account plaatsvinden en alle andere acties die in verband daarmee worden ondernomen. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan resulteren in de beëindiging van uw account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of van andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van u, met inbegrip van schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke handelingen of nalatigheden. We kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als we vaststellen dat u een bepaling van deze Overeenkomst heeft geschonden of dat uw gedrag of inhoud de reputatie en goodwill zou schaden. Als we uw account om de voorgaande redenen verwijderen, kunt u zich niet opnieuw registreren voor onze Services. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.

Facturatie en betalingen

U dient alle vergoedingen of kosten op uw rekening te betalen in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat een vergoeding of vergoeding verschuldigd en betaalbaar is. Als automatische verlenging is ingeschakeld voor de Services waarop u bent geabonneerd, worden de kosten automatisch in rekening gebracht volgens de door u geselecteerde termijn. Als, naar onze mening, uw aankoop een risicovolle transactie is, vragen we u om een kopie van uw geldig door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto en mogelijk een kopie van een recent bankafschrift voor de gebruikte creditcard of betaalkaart voor de aankoop. We behouden ons het recht voor om producten en productprijzen op elk moment te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de e-mail en / of het factuuradres / telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst.

Nauwkeurigheid van informatie

Af en toe kan er informatie op de Website staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid, aanbiedingen en aanbiedingen. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie op de website of een gerelateerde service onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend) . Wij zijn niet verplicht om informatie op de Website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum die op de Website wordt toegepast, worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie op de Website of op een gerelateerde Service is gewijzigd of bijgewerkt.

Diensten van derden

Als u besluit services van derden in te schakelen, te gebruiken of te gebruiken, moet u er rekening mee houden dat uw toegang tot en gebruik van dergelijke andere services uitsluitend wordt beheerst door de bepalingen en voorwaarden van dergelijke andere services, en wij onderschrijven niet, zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor en geen verklaringen af te leggen met betrekking tot enig aspect van dergelijke andere services, inclusief maar niet beperkt tot hun inhoud of de manier waarop zij omgaan met gegevens (inclusief uw gegevens) of enige interactie tussen u en de aanbieder van dergelijke andere services. U ziet onherroepelijk afstand van enige vordering op ukrainedating.online met betrekking tot dergelijke andere diensten. ukrainedating.online is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met uw activering, toegang tot of gebruik van dergelijke andere diensten, of uw vertrouwen op de privacypraktijken, gegevensbeveiligingsprocessen of ander beleid van dergelijke diensten. andere diensten. Het is mogelijk dat u zich moet registreren voor of zich wilt aanmelden bij dergelijke andere services op hun respectieve websites. Door andere services in te schakelen, staat u uitdrukkelijk toe dat ukrainedating.online uw gegevens vrijgeeft voor zover nodig om het gebruik of de activering van dergelijke andere services te vergemakkelijken.

backups

Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud die op de website staat. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van enige Inhoud. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste back-up van uw inhoud te onderhouden. Niettegenstaande het voorgaande kunnen we bij sommige gelegenheden en in bepaalde omstandigheden, geheel zonder enige verplichting, in staat zijn om sommige of al uw gegevens te herstellen die zijn verwijderd op een bepaalde datum en tijdstip waarop we mogelijk gegevens hebben opgeslagen voor onze eigen gegevens. doeleinden. We kunnen niet garanderen dat de gegevens die u nodig hebt beschikbaar zijn.

Links naar andere websites

Hoewel deze website mogelijk gekoppeld is aan andere websites, impliceren wij geen directe of indirecte goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gekoppelde website, tenzij hierin specifiek vermeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren en we bieden geen garanties voor het aanbod van bedrijven of individuen of de inhoud van hun websites. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die u bezoekt via een link van deze website zorgvuldig door te nemen. Uw koppeling met andere off-site websites is op eigen risico.

Verboden gebruik

In aanvulling op andere voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst, is het u verboden om de Website of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of provinciale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te plegen op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om te interfereren met of omzeilen van de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze Overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom van ukrainedating.online of derden over, en alle rechten, titels en belangen in en aan dergelijke eigendommen blijven (tussen de partijen) exclusief bij ukrainedating.online. Alle handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met onze website of diensten, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van ukrainedating.online of ukrainedating.online licentiegevers. Andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met onze Website of Diensten kunnen handelsmerken zijn van andere derden. Uw gebruik van onze Website en Services verleent u geen recht of licentie om enige ukrainedating.online of handelsmerken van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Garantiedisclaimer

U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van onze website of diensten uitsluitend op eigen risico is. U gaat ermee akkoord dat dergelijke Service wordt geleverd op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis. We wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. We geven geen garantie dat de Services aan uw vereisten zullen voldoen, of dat de Service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn; noch geven wij enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Service of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie verkregen via de Service of dat gebreken in de Service zullen worden gecorrigeerd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle materiaal en / of gegevens gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de Service naar eigen goeddunken en risico's worden gedaan en dat u alleen verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeien uit de downloaden van dergelijk materiaal en / of gegevens. We geven geen garantie met betrekking tot goederen of diensten die zijn aangeschaft of verkregen via de Service of transacties die via de Service zijn aangegaan. Geen enkel advies of informatie, hetzij mondeling of schriftelijk, verkregen door u van ons of via de Service, creëert enige garantie die niet uitdrukkelijk hierin wordt vermeld.

Beperking van aansprakelijkheid

In de ruimste mate toegestaan door toepasselijk recht, zullen in geen enkel geval ukrainedating.online, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeurs, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers aansprakelijk zijn jegens een persoon voor (a): elke indirecte, incidentele, speciale, punitieve, dekking of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor gederfde winst, omzet, verkoop, goodwill, gebruik of inhoud, impact op het bedrijf, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen), hoe dan ook veroorzaakt, onder welke aansprakelijkheidstheorie dan ook , inclusief, zonder beperking, contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van de wettelijke plicht, nalatigheid of anderszins, zelfs als ukrainedating.online is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of een dergelijke schade had kunnen voorzien. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de totale aansprakelijkheid van ukrainedating.online en zijn dochterondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers met betrekking tot de diensten worden beperkt tot een bedrag van meer dan één dollar of bedragen die daadwerkelijk zijn betaald in contant door u aan ukrainedating.online voor de voorafgaande periode van één maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of gebeurtenis die aanleiding gaf tot een dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing als deze oplossing u niet volledig compenseert voor eventuele verliezen of falen van het essentiële doel.

schadeloosstelling

U stemt ermee in om ukrainedating.online en zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die zijn gemaakt in verband met of voortvloeien uit een derde beschuldigingen van partijen, claims, acties, geschillen of eisen tegen een van hen als gevolg van of in verband met uw inhoud, uw gebruik van de website of diensten of enig opzettelijk wangedrag van uw kant.

Scheidbaarheid

Alle rechten en beperkingen vervat in deze Overeenkomst kunnen worden uitgeoefend en zijn alleen toepasselijk en bindend voor zover ze geen toepasselijke wetten overtreden en zijn bedoeld om te worden beperkt in de mate die nodig is om deze Overeenkomst niet ongeldig, ongeldig te maken of niet-afdwingbaar. Indien enige bepaling of een gedeelte van enige bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, is het de bedoeling van de partijen dat de overige bepalingen of delen daarvan hun overeenkomst met betrekking tot de onderwerp hiervan en alle resterende bepalingen of delen daarvan blijven volledig van kracht en van kracht.

Geschillenbeslechting

De vorming, interpretatie en uitvoering van deze Overeenkomst en alle geschillen die hieruit voortvloeien, worden beheerst door de materiële en procedurele wetten van Warwickshire, Verenigd Koninkrijk, zonder rekening te houden met de regels inzake conflicten of rechtskeuze en, voor zover van toepassing, de wetten van het Verenigd Koninkrijk. De exclusieve jurisdictie en locatie voor acties met betrekking tot het onderwerp hiervan zijn de nationale en federale rechtbanken in Warwickshire, Verenigd Koninkrijk, en u onderwerpt zich hierbij aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken. U doet hierbij afstand van enig recht op een juryrechtspraak in een procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze overeenkomst.

toewijzing

U mag geen van uw rechten of verplichtingen hieronder, geheel of gedeeltelijk, toewijzen, wederverkopen of anderszins overdragen of delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, welke toestemming naar eigen goeddunken en vrijblijvend is; een dergelijke overdracht of overdracht is nietig en ongeldig. Het staat ons vrij om alle rechten of verplichtingen hieronder, geheel of gedeeltelijk, aan een derde partij toe te wijzen als onderdeel van de verkoop van alle of vrijwel alle activa of aandelen of als onderdeel van een fusie.

Veranderingen en amendementen

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of zijn beleid met betrekking tot de Website of Services op elk moment te wijzigen, effectief vanaf het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op de Website. Wanneer we dit doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Acceptatie van deze voorwaarden

U erkent dat u deze overeenkomst hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van de website of haar diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet gemachtigd om de Website en de bijbehorende Services te gebruiken of te bezoeken.

Teruggavebeleid

Aangezien onze website niet-tastbare, onherroepelijke goederen aanbiedt, bieden wij geen terugbetalingen nadat het product is gekocht, hetgeen u bevestigt voordat u een product op de website koopt. Zorg ervoor dat u de servicebeschrijving aandachtig hebt gelezen voordat u een aankoop doet.

Contact met ons opnemen

Neem contact met ons op als u vragen over dit beleid heeft.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 10 mei 201